Färingtofta


Färingtofta

KyrkanJosephina kyrka - Klippans kommunFäringtofta kyrka är sannolikt från 1200-talet, med byggdes om helt i början av 1800-talet.
Dopfunten i sandsten är det enda som finns kvar från den medeltida kyrkan.
Bland inventarierna märks nattvardskalk från 1646, dopfat från 1645 samt en mässhake från 1739.
Kyrkan är tillägnad Oskar den 1:s gemål drottning Josephina och kallas Josephinakyrkan.

Källa: Klippans Komun

Rosenbergs beskrivning
av Färingstofta
Färingstofta. Sn i N. Åsbo hd, Kristianstads län, med Rönneån till gräns i s.v., medan Malmöhus län tillstöter i s. och s.o. 0,588 qv.-mil, hvaraf land 0,584 eller 13,509 tnld, 23 17/24 mtl, 1,725 inv., 904,000 kr. fastighetsvärde. Marken bergig med skog och mossar, jordmånen svag. Under Barsebäcks fideikommiss lyda 3 13/24 mtl, och 3 1/6 mtl äro indr. militieboställen, deraf 3/4 mtl Färingtofta. Sn har 2 skolhus och är annex till Riseberga, som har liknämd poststation; närmsta jernvägsstation är Perstorp i n. gränssocknen.
BygdebeskrivningOrtsnamnet Färingtofta härstammar från Vikingatiden, 800-1000-talet. Efterdelen -tofta visar på detta. Fördelen Färing- kan hänsyfta på ett mans namn eller terrängbetäckning. Första gången socknen nämns i skrift är 1356 och då hette den Fiaerthingetofta och år 1406 hade namnet ändrats till Faeringatofta.Färingtofta har sedan medeltiden varit annexförsamling till Riseberga och sorterat under Herrevadskloster. Vid reformationen 1536 tillhörde alla gårdarna i Färingtofta by, 7 st., och de flesta gårdarna i hela socknen Herrevadskloster. De har sedan efter hand friköpts.Gårdarna i byn genomförde ”laga skifte” 1836-1840, men endast två av de sju gårdarna flyttades ut till sina nya ägor. De övriga flyttades inte och bildar i dag en unik klungby med kyrkan mitt i byn. Den 7 oktober 1855 ödelades delar av byn genom en stor eldsvåda och gårdarna 3 och 4 brann ned. De byggdes upp igen i tegel och skiljer sig därför från de andra gårdarna

Källa: Färingtoftas sida på nätet

Material i föreningen


Till församlingslistan