En rolig dom


Av Bernhard Granholm

DOMBÖCKER

ÄREKRÄNKNING

S ÅSBO

ARTILLERIST ÖVERFALLEN AV SKOMAKARHUSTRU
11Ä:41
1796-05-27. Sommartinget §27. Avskedade artillerikonstapeln Swen Stimmer å Kvidinge ägor har stämt skomakaren Peter
Hellgren och dennes hustru Annika Hellgren vid Sönnarslöv:
»Som jag den 27/2 uti ärende stadd var, in till skomakaren Peter Hellgren blev jag vid inkomsten av hustru Hell-gren
överfallen med skällsord, svordom, hugg och slag och sedan med dess mans Hellgrens tillhjälp i vredesmod hotad med
blottat svärd.»

Kronobefallningsmannen Wijkman har å ämbetets vägnar låtit inkalla Stimmer för det han icke allenast den 27/2 utan även en
söndagsafton ungefär14 dagar efter jul skall ofredat hustru Hellgren med skällsord samt hugg och slag och därjämte utfarit i
åtskilliga hotelser mot henne.

Stimmer åberopar ett skriftligt anförande:
»Då jag på ett hövligt sätt inkom och hälsade godafton med fråga om soldaten Söderström för det närwarande sig där
uppehöll; fick jag dett svar at detta ingalunda mig angick, eller vad jag av honom äskade eller huru jag tänkte utivra
något fiskaligt klander eller fullmäkterskap, warpå jag svarade att du följer din gamla plägsed, att alltid bemöta mig
med ohövlighet. Dessa ord lyckades icke bättre än att hon hustru Annika uti vrede och bitterhet gav en gruvlig
vägvisning at fara till helvete dit jag hörde, att jag var en tjuv, rackare, skälm; bov och horehund med flera
tillvitelser, som jag ej kan neka blevo något när besvarade, men omsider efter flera ordakrig lyfte opp handen mot mig
och efter utseende tänkt gripa mig i ansiktet vars hand jag förde från mig. I stor hast och iver beslöt hon med en
stövelblock, under utlåtelser att slå mig ihjäl gav mig ett slag mot huvudet som jag retirerade, men träffade mest
högra armbågen, så att hål och blodet timade. – – – Hustru Hellgrens ondska har ett frö som bör dödas med lagens
väsentliga värde i tillämpning af böjelse.»

Däremot beklagar hustru Hellgren att konstapel Stimmer redan för läng-re tid tilbaka fattat och alltsedermera underhållit emot
henne ett oförsonligt hat utan all annan vetterlig anledning än missnöjet där-över at hustru Hellgren vilken själf krympling och i
flere år av sjukdom plågad, genom ett beständigt bruk av läkemedel, lärt känna deras verkan, vid förefallande sjukdomar
medelst dem av menigheten som henne derom rådfrågat, de uplysningar hon ägt om läkemedels rätta användande vid av henne
kände sjukdomar vilken åtgärd Stimmer, som i flere år till en stor del genom kvacksalvande funnit sin bärgning, ansett såsom ett
intrång.

1796-05-28. Sommartinget §28. Jacob Swensson berättar att Stimmer yttrat det hustru Hellgren vore en märr, som alltid velat
stifta ont emellan honom och hans hustru varemot hustru Hellgren förklarat att om hon vore en märr så vore Stina mer en häst
och föreställde honom i övrigt att han nu åter tycktes likasom vanligt komma som en djävul den där förde ett djävla väsende,
varförutan hustru Hellgren, enär Stimmer under ordväxlingen yttrade det han vore en karl av värde sagt att han vore en skitkarl,
som fått stryk av en käring på Åby marknad.

Jöns Bengtsson berättar att då han kom till Hellgrens hus så var Stimmer där och skällde ovett på Hellgrens hustru. Då bad hon
för sig och sade: »Ack, kära Stimmer låt mig hava frid, jag skall begå den heliga nattvarden i morgon». Då sade
Stimmer: »Gå i ”helfwete”». Hustrun svarade: »Gud bevare mig därifrån». Då sade Stimmer: »Du är en djävul, och Fan
skall ha dig och Fan ta dig och tär ditt hjärteblod och hacke din själ i helvetets avgrund till domens dag. Jag skall slå
ihjäl dig om jag får dig ut, då skall jag krossa dig ner för mina fötter din hora och din ”qufkona” och din förbannade
märr», och då slog Stimmer henne med knytnäven, »kan jag bara få dig där en ”pelt öhl kostar twå öre”, så skall jag slå
ihjäl dig». Hustrun tog ett vedträ och sökte slå Stimmer, men föll omkull. Då kom en annan karl och Stimmer gick. Mannen
ledde in henne till Tornqwistens, som åderslog henne.

Assar Pehrsson berättar att Stimmer kallat hustru Hellgren för ”skit-kärring” varefter han företagit sig en omständlig beskrivning
å sin vidsträckta kunskaper i läkekonsten, därunder han förehållit henne hennes okunnighet samt därvid över henne utgjutit
mångfaldiga förban-nelser av så ovanlig och utsökt art och sammansättning, att vittnet icke kunnat behålla mera av ordalagen i
minnet än att Stimmer önskat ”det djefwulen skulle hacka och förtära ej mindre hennes än hans egit blod samt at Faen skulle
taga både henne och mannen”.

Pehr Assarsson berättar att Stimmer kallat Hellgren ett får och hustrun kona samt sagt »det vore väl djävulen om jag icke skulle
kunna bota en sådan skitkäring».

Hustru Tornqwist berättar att Hellgrens hustru och hennes man kom till henne kl 3 om natten och begärde att Tornqwist skulle
åderlåta henne. Fram på morgonen fick hon missfall. Hustru Tornqwist fann ett föremål i en klut, »långt som ett halft finger
samt fingers tjocklek».

Sissa Olsdotter berättar att hustru Hellgrens svåger Stimmer hindrat dennas kyrkobesök.

Totalt 9 vittnen framträder.

Utslag. Intyg om Stimmers frejd skall inhämtas. Uppskov.

1796-10-13. Hösttinget §16. Utslag.

Provincialläkare Ludv Tielke lämnar följande utlåtande:
»Det våldsamma uppförande som av Stimmer mot hustru Hellgren blivit utövat har såsom oundvikelige fölgder
medfört ganska betydelige omväxlingar hos henne av så häftiga sinnesrörelser; att de enligt all erfarenhet vore
tillräckelige ordsaker till frambringande av otidig födsel – i den händelse hustru Hellgren med barn varit rådd – de
hava även hos henne orsakat en häftig blodstörtning; hvilken väl med mycken anlening kunnat vara missfödsel.» Den
klimp hustru Hellgren för vittnen för vittnen framvisat såsom början av ett foster; vilken enligt vittnens utsago med likhet av
levrad blod innehaft en halv fingers längd och av en fingers tjocklek i anseende till sin storlek och utvärtes utseende intet säkert
kunnat upplysa.

1796-10-18. Utslag.Underrättelse om Stimmers frejd saknas.

1797-02-09. Vintertinget §18. Underrättelse om Stimmers frejd har inte erhållits. Stimmer har en längre tid varit från sitt hem.
Stimmer måtte allmänneligen efterlysas samt i händelse han ertappas, gripen hit återförd varda, ”hwarefter och enär”
underrättelse om Stimmers ertappande inlupit ransakningen vid anställande urtima ting såvida ordinarie ting icke nära förhanden
är, skall varda i behöring ordning fullföljd.
Författat av: t-svensson