Ausås


Ausås

KyrkanAusås kyrka
Rosenbergs beskrivning
av Ausås
Socken i Södra Åsbo hd, Kristianstads län, skuren af Landskrona-Engelholms jernväg, som här har stationerna Heagård och Spannarp (H. är telegraf-, S. post- och telegrafstation). 0,292 qv.-mil eller 6,758 tnld, 44 7/16 mtl, 1,848 inv., 2,187,700 kr. fast.-värde. Marken mestadels jemn och bördig, utan skog; norr om kyrkobyn förekomma några större kullar. Godset Spannarp omfattar nära tredjedelen af sn, som för öfrigt eges af välmående jordbrukare. Sn har egen sparbank och arbetsinrättning för 50 hjon. Ausås by, med väderqvarn, är mycket stor. Socknen bildar ett regalt past., 2-kl.
Bygdebeskrivning
Material i föreningen

Till församlingslistan