Guldkorn frå D D S S

Nedladdningsbara filer av bearbetat material från DDSS hemsida

Av nedanstående uppställning framgår vilka socknar, tidsperioder och typ av material som jag bearbetet. Likaså antalet poster i resp fil samt filernas storlek. De är packade i zip-format. För de uppackade filerna anger filnamnet innehållet i klartext.
Längre ner på sidan får du bl a information om syftet med min bearbetning samt en länk till DDSS.

Litt Beskrivning Poster kb Filnamn

Födelsefiler
F 1 Födda i Röke 1647-1689 (nov 2002) 758 39 frok1647
F 2 Födda i Röke 1690-1720 (feb 2003) 602 70 frok1690
F 3 Födda i Röke 1734-1751 (feb 2003) 450 43 frok1734
F 4 Födda i Röke 1755-1782 (feb 2003) 655 39 frok1755
F 5 Födda i Röke 1783-1802 (feb 2003) 433 26 frok1783
F 6 Födda i Röke 1803-1854 (nov 2002) 1842 60 frok1803
F 7 Födda i Röke 1855-1894 (nov 2002) 1780 69 frok1855

Vigselfiler
V 1 Vigda i Hishult 1682-1860 1069 48 vhis1682
V 2 Vigda i Rya 1921-1931 52 8 vrya1921
V 3 Vigda i Röke 1647-1690 165 18 vrok1647
V 4 Vigda i Röke 1691-1720 137 20 vrok1691
V 5 Vigda i Röke 1734-1751 68 9 vrok1734
V 6 Vigda i Röke 1783-1802 212 20 vrok1783
V 7 Vigda i Röke 1803-1894 679 34 vrok1803
V 8 Vigda i Våxtorp 1692-1860 1948 112 vvox1692

Filer över avlidna
D 1 Avlidna i Röke 1647-1689 (okt 2002) 595 26 drok1647
D 2 Avlidna i Röke 1690-1720 (okt 2002) 499 26 drok1690
D 3 Avlidna i Röke 1734-1751 371 24 drok1734
D 4 Avlidna i Röke 1752-1782 562 36 drok1752
D 5 Avlidna i Röke 1783-1802 393 26 drok1783
D 6 Avlidna i Röke 1803-1854 (nov 2002) 1225 89 drok1803
D 7 Avlidna i Röke 1855-1894 (nov 2002) 969 73 drok1855

På DDSS hemsida kan släktforskaren finna mängder av nyttigt material som kan leda den egna forskningen vidare. Men här, som i all annan forskning, gäller det även att rätt kunna utvärdera det material man får fram.
De flesta, som använder materialet, söker födda, vigda eller avlidna personer. Men då det inmatade materialet oftast är avskrivet bokstavstroget, så gäller det att behärska söktekniken. Detta är desto viktigare, då ju prästerna, eller vem som nu skrev in originaluppgifterna, inte alltid var konsekventa i stavningen av namn och platser. Till en del kan man komma tillrätta med det problemet genom att använda sk jokertecken. Då får man fram fler svarsalternativ, men kanske finns inte det rätta just bland dem.
Enligt min uppfattning bör man, då man gör ett sökbart register från en i övrigt korrekt avskriven kyrkbokslängd, normera stavningen av personnamnen. Att själva avskriften skall vara bokstavstrogen är självklart. De uppgifterna kan man med fördel använda i exempelvis ansedlar eller i textfiler för den enskilda personen. Men för att på ett enkelt sätt kunna leta i ett register, så måste stavningen vara normerad.

Till hjälp i min egen forskning, så har jag från DDSS hämtat hem uppgifter från några av de socknar där jag söker uppgifter. Det materialet har jag sedan lagt in i ett kalkylark, och med hjälp ev Excels kraftfulla filterfunktion, så har jag i en första omgång studerat namnförekomster. Därefter har jag på ett enkelt sätt, med hjälp av "Sök och Ersätt" i ett svep kunnat ändra t ex alla Pärsson till Persson. Sedan alla Pehrsson eller Person eller hur det nu har kunnat stavas till det enhetliga Persson. Och stavningvarianterna är många. Ta t ex det ganska vanligen förekommande namnet Catharina. Där har jag för en och samma kvinna kunnat notera 6 olika sätt att skriva namnet. Teoretiskt finns det dock fler möjligheter att skriva just detta namn, varav en del måste betecknas som rena felstavningar. Men i en bokstavstrogen avskrift måste ju även felskrivningarna vara med! Hur skall jag då normera Catharina? Jag kan naturligtvis välja Katarina eller någon annan av stavningsvarianterna. Vilken spelar egentligen ingen roll, huvudsaken är bara att jag gör det konsekvent. Jag har valt den variant, som är mest frekvent över tiden. Alla som funderat lite över stavningarna har väl observerat, att den är den kan vara såväl tids- som prästberoende.
I dessa första försöksfiler har jag, som ovan nämnts, främst normerat personernas efternamn. Vissa namn förekommer bara en gång. Sådana har oftast lämnats oförändrade. När det gäller förnamn kan det vara mera problematiskt, så där har jag varit mera försiktig. Dessutom kan personer vid ett tillfälle begåvas med dubbla förnamn, men vid ett annat tillfälle nämns bara ett namn. Sådana fall kräver kännedom om de enskilda familjerna, vilket jag på långa vägar inte kan göra att anspråk på att känna. Mitt försök här är bara, att genom någon form av grovsortering kunna finna ledtrådar.
I födelsefilerna har stavningen av barnens namn i några filer inte ändrats. Huvudsyftet har varit att finna familjerna för att på så vis kunna ge en bild av syskonskaran.
När det gäller platsnamn, så har dessa än så länge lämnats obehandlade. De kan senare komma att normeras. Där tar jag gärna emot förslag till skrivning av namn på torp, byar, socknar osv, främst från Hishult, Våxtorp och Röke.
Mer material kommer att läggas ut så småningom.

Mitt huvudsakliga intresseområde är Örkelljunga i norra Skåne, men då jag funnit många länkar till närliggande socknar, så är det bearbetade materialet hämtat från dessa socknar.

Det bör påpekas, att jag naturligtvis varit i kontakt med DDSS och inhämtat tillstånd därifrån för att presentera materialet på min hemsida. Likaså bör påpekas, att i några av filerna har jag även bibehållit originalstavningen.
För den som vill se originalstavningen, så kan man lätt finna den i originalmaterialet på DDSS.
I födelsematerialet kan man där även i en del fall få uppgifter på faddrar och vittnen.

Ta mig genast till  


Sidan är uppdaterad i augusti 2014
Åter till startsidan.