Björnekulla


KyrkanBjörnekulla kyrkaBjörnekulla kyrka uppfördes först som en sten-
kyrka i rundbågsstil. så kallad romansk stil. Den bestod av långhus och kor och var placerad i klassisk väst-östlig riktning. I öster utgjorde en absid avslutning på byggnaden.
Så småningom skedde två tillbyggen: Ett vapenhus uppfördes i söder i slutet av 1400-talet och år 1788 gjordes en tillbyggnad åt norr.
När järnvägen kom till byn på 1800-talet,uppfördes ett stationshus i närheten av Åstorp, en av småbyarna i Björnekulla församling.
Man kallade sedan såväl stationen och det begynnande stationssamhället för Åstorp. Snart nog blev därför den lilla 1200-talskyrkan för liten och planerna på ett nybygge började därför förverkligas 1887. För övrigt samma år som Åstorp blev municipalsamhälle (litet samhälle med visst kommunalt självstyrelse).

Källa: Svenska kyrkan

Rosenbergs beskrivning
av Björnekulla
Sn i Södra Åsbo hd, Kristianstads län, vid n. ändan af Söderåsen. Här mötas vid Åstorps station jernvägar från Landskrona, Helsingborg, Engelholm och Hessleholm. 0,148 qv.-mil eller 3,428 tnld, 13 7/16 mtl, 1,405 inv., 1,012,700 kr. fastighetsvärde. Bergåsen kal, utom närmast sockengränsen; yttersta spetsen, kallad Björnekulla klint, är planterad och erbjuder en vidsträckt utsigt; slätten nedom åsen odlad och fruktbar. Här ligga alla gårdarne. Vid Åstorps jernvägsstation, äfven post- och telegrafstation, hålles veckotorgdag; gästgifvaregården Åstorp ligger en half fjerdingsväg v. om stationen. Sockensparbank. Qvarn i kyrkobyn. Björnekulla med annexet Broby utgör ett regalt pastorat af 2 kl. 4 skolhus.
Bygdebeskrivning
Material i föreningen

Till församlingslistan