Össjö


Össjö

Kyrkan Össjö kyrka

Det första som slår en när man närmar sig Össjö kyrka är att här kan man verkligen tala om ”kyrkan mitt i byn”. Den ligger där på sin kulle och blir på något sätt riktpunkt var man än befinner sig i Össjö kyrkby.

Den nuvarande kyrkan, som i sina äldsta delar härstammar från 1100-talets senare del, hade ursprungligen en romansk grundplan med ett enskeppigt, rektangulärt långhus i väster och ett smalare kor i öster.

Man kan av stenmaterialet i ytterväggarna tydligt se, att kyrkans olika delar inte är av samma ålder. Av långhusets tjocka västvägg att döma tycks tornet ha uppförts senare än långhuset. Härför talat också de spetsbågiga nischer, som finns på tornets norr och södra insidor. När kyrkorna under medeltidens senare del mer allmänt försågs med torn, tjänade dess bottenvåning ofta som en utvidgning av kyrkorummet. I Össjö har detta säker varit fallet, eftersom klockorna enligt en muntlig tradition hängde i en klockstapel strax sydväst om kyrkan.

År 1865 genomfördes en omfattande restaurering av kyrkan, varvid tornet delvis byggdes om och den vackra rundbågsportalen som daterats till 1100-talets slut flyttades till den nya ingången. Kyrkans blytak som länge varit till bekymmer byttes ut mot ett tak av engelsk skiffer. Detta byttes år 1968 ut mot ett koppartak.

Källa: Svenska kyrkan

Rosenbergs beskrivning
av Össjö
 
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 

 
Till församlingslistan