Stenestad


Stenestad

KyrkanStenestad kyrkaStenestad kyrka, uppförd på öfversta höjden av Södra Åsen, har en ibland de herrligaste belägenheter, som kan väljas för ett Herrans tempel.”Så skrev professor Carl Georg Brunius år 1844, en beskrivning som än idag passar in på Skånes högst belägna kyrka, 188 meter över havet.Stenestad kyrka är byggd under romansk tid d v s 1100-talet, och spår av två romanska fönster finns ovanför valven vilka kan ses i putsen på kyrkans utsida.

Kyrkan bestod ursprungligen av långhus, kor och absid.
Det fanns då inget torn utan klockstapeln var uppförd på kyrkogården. Trots vissa förändringar har kyrkan fått behålla sin ursprungliga form.

Valvslagning skedde på 1400-talet. Dessförinnan hade kyrkan ett plant innertak av trä. Två av valven är s k korsvalv, det tredje, Stjärnvalvet, i östra delen av långhuset är unikt. Det är, enligt arkitekt Eiler Graebe, det enda sådant valv på svenska fastlandet. Endast på Gotland skall det finnas ett liknande.

Tornet från 1848 är en skapelse av den kände och tidigare citerade kyrkoarkitekten professor C G Brunius ifrån Lund. Då tornet byggdes revs det gamla vapenhuset som fanns på södra sidan.
Även korvägg, altarskrank, kors och predikstol är hans verk.
Tidigare altarskåp (troligen från 1650), predikstol och inredning har försvunnit. Krokarna, som syns i valvet ovanför predikstolen, var fästpunkter för den gamla predikstolens krona.

Bänkinredningen har senast förnyats 1934.
Dopfunten,vilken är från medeltiden, är huggen i sandsten. Dopfatet av mässing är från 1500-talet och tillverkat i München.

Orgeln är byggd 1930 av Mårtensson Lund.

1973 restaurerades kyrkan och bl a ommålades hela inredningen, altarkorset återställdes i överensstämmelse med Brunius förslag och nya ljusstakar med tillhörande blomvaser anskaffades till altaret. De sjuarmade ljusstakarna i korfönstren har tidigare varit placerade på altaret.

Korväggen är unik och får därför ej döljas av någon altartavla, därför har istället predikstolen och bänkdörrarna fått utsmyckningar och för dessa svarade konstnärinnan Stina Hofström från Åkarp, som bl a inspirerats av psalmerna: ”Det är en ros utspungen” och ”Den blomstertid nu kommer” samt Bergspredikan.

Den järnbeslagna fattigbössan i vapenhuset hade ursprungligen tre olika lås, ett för pastorn samt ett för respektive kyrkovärd.

Församlingen äger tre kyrkklockor varav två är i bruk. Båda är gjutna vid Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Den lilla, som väger 500 kg gjöts 1941 och den större (800 kg) gjöts 1961.

Den äldsta, sedan 1942 placerad på en sockel vid långhusets nedre vägg, bär följande inskription: ”Anno 1496 blef jag första gången gjuten, 1660 blef jag remnad, 1754 hafva Stenestads innevånare med deras egen bekostnad låtit mig omgjuta.. Varföre Gud dem Välsigne”.

Klockan är gjuten av Andreas Wetterholz, Malmö.

Källa: Stenestad.com

Rosenbergs beskrivning
av Stenestad
Sn belägen på Söderåsens hjessa, ö. om Billesholms och s.o. om Vrams jernvägsstationer i v. grannsn, medan Qvidinge och Klippans stationer ligga föga längre från sns gräns åt n. sedt. 0,274 qv.-mil eller 6,348 tnld, 7 5/8 mtl, 786 inv., 354,200 kr. fastighetsvärde. Sn ligger i allmänhet 500 fot ö.h. och sluttar brant åt s.v. och åt n.o., der bergsklyftan Klöfva hallar bildar gräns; det inre är backigt och har till stor del uppodlade mossar; skogen qvarstår mest på sluttningarne. Fältspat finnes på flere ställen. Stenestads by ligger i s. delen, der landsvägen från Vrams jernvägsstation till Kågeröd upptager en väg norrifrån. En större gård är Dragesholm. Sn är annex till det i s. belägna Kågeröd i Malmöhus län.
BygdebeskrivningSydöst om Billesholm. Socknen omfattar den allra högsta punkten av Söderåsen. På dess norra gräns ligger Klöfva hallar. Kyrkan är mest märkvärdig genom sitt höga läge. Drakesholms gård.
Sthen Jakobsen kom som ny kyrkoherde till Stenestad 1664. Under sina 32 år fullgjorde han sitt arbete under ständig balansgång i dåtidens politiska problem. Han hoppades att danskarna skulle vinna kriget men inför sina svenska herrar höll han god min. Han var en stor krönikör av sin tid och ger oss en god bild av kriget.

Källa: Skåne runt

Material i föreningen 

 
Till församlingslistan