Starby


Starby

KyrkanStarby kyrka 
Rosenbergs beskrivning
av Starby
Sn i S. Åsbo hd, nära 1 mil s.o. om Engelholm och strax ö. om Spannarps jernvägsstation, som är närmaste postanstalt. Rönneån, nära hvilken kyrkan är belägen, är gräns utefter hela n.ö. sidan, der betydliga mader förekomma. Frånsedt sluttningarne vid ån och vid ett par bäckar är marken jemn, liksom den i allmänhet är fruktbar och uppodlad. 0,097 qv.-mil eller 2,246 tnld, 12 13/16 mtl, 759 inv., 730,900 kr. fastighetsvärde. Någon större egendom förekommer ej. Sn är annex till Höja.
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 

 
Till församlingslistan