Klippan


Klippan

Kyrkan
Rosenbergs beskrivning
av Klippan
Jernvägs-, post- och telegrafstation vid Helsingborg-Hessleholms jernväg, 3,3 mil n.o. om Helsingborg, 3,9 mil v. om Hessleholm, mellan Åby betydliga by och Klippans pappersbruk. Stationen ligger inom Gråmanstorps sn, N. Åsbo hd, nära Rönneån. Klippans pappersbruk invid Rönneån tillhör Sönnarslöfs sn, S. Åsbo hd, och anses vara det äldsta i landet, såsom anlagdt af Tyge Brahe, och är ett af de mest betydande med en arbetarepersonal af omkring 200 personer. Den välbebygda anläggningen har trämasseqvarn och stärkelsefabrik samt mjölqvarn. Verken med andra byggnader taxeras till 130,800 kr. Jordegendomen utgöres af Klippan 1/16 mtl och Forsby 17/48 mtl, tills. tax. 29,200 kr.; vidare Gråmanstorps sn: Mammarp 1 mtl och Åby 1 3/10 mtl, tills. tax. 168,500 kr.; i Vedby sn: Bjerröd 7/8 mtl, tax. 35,000 kr., aller alt 363,500 kr.
Bygdebeskrivning
Material i föreningen

 
Till församlingslistan