Lösningen på ett 30-årigt släktforskarproblem Johanna Christina Johansdotter i Ybbarp, Perstorp 1


inriktade jag mig på ett par som förekom vid nästan samtliga dop – husaren Troed Ryberg och hans hustru Bengta Svens- dotter i Lillaryd. Men hur jag än försökte spåra något släktskap mellan dessa och Johanna Christina så lyckades jag inte. Därför drog jag slutsatsen att de endast var vänner till familjen och att Johanna Christina inte hade några släktingar med vid barndopen, vilket ju inte var särskilt långsökt eftersom hon kom från Villands härad. Därmed avbröt jag mitt aktiva letande efter Johanna Christina även om jag alltid haft henne i tankarna som den ana jag lyckats ”sämst” med. I samband med att jag under senare år arbetat mycket med befolkningen i Perstorp och Oderljunga under 1800- talets första hälft har jag bl.a. gjort en noggrann undersökning av alla knektar som vistats i socken under denna tid. Bland dessa fanns en Hans Schångborg som var artillerist och som förekommer i handlingarna i början av 1810-talet. Hans efternamn stavades på många olika sätt, t.ex. Schaumborg, Schammberg, Schångberg, Siunberg, Sjånberg, Skånborg. Hans förnamn kunde också förväxlas med Måns vilket jag gjort i ovan nämde födelsenotis. Detta gör att det är lätt att blanda ihop Hans Schaumborg med husaren Måns Stångberg i Björstorp som levde sam- tidigt. Artillerikonstapeln Schjångberg vid Wendes artilleri bodde på Köpinge torp åtminstone under tiden 1810-1813 tillsammans med hustrun Bengta Eliasdotter. Han hade tillsammans med husarerna Skog och Jonn samt förstärk- ningskarlen Tuve Nilsson avlidit i Napo- leonkriget. Schjångbergs hustru och barn ansågs vara av särskilt stor behov av hjälp varför de fick mer än övriga familjer då sockenstämman delade ut särskilda understöd. (Oderljunga K:1 sid 52) Eftersom Schångborg hade dött i utlandet finns han inte upptagen i församlingens dödbok men hans boupp- teckning hittades via bouppteck- ningsregistret för N Åsbo härad. (N Åsbo F II:a 23, sid 523) Enligt denna hade Schångborg blivit borta i franska kriget och skall efter berättelse genom döden aflidit i Jefär(?) i sistlidna januari månad (1814) och som bland fädernas fränder icke fants tillgång till jordägande förmyndare, utan allenast husmännen Christen Andersson i Ybbarps hus och afskedade husaren
Troed Ryberg i Lillaryds hus, den förre gift med den aflednas syster (Johanna Christina Johansdotter) och den sednare med dess moders syster, Bengta Svensdotter …. I domboken hittade jag också två mål för tillsättning av förmyndare för barnen efter Hans Schångborg död (N Åsbo Hd, HT 1814, A I:a 172, Förmyndare N o16) och efter Bengta Eliasdotters död (N Åsbo Hd, HT 1822, A I:a 196, Förmyndare N o19). I den senare hade Ryberg bytts ut som förmyndare mot Jöns Eliasson vilken var bror till Bengta. Emedan afledne Inghyses etc Litt E som upplästes, och med anledning hvaraf Härads Rätten finner skäligt Ansökningen i så måtto bifalla, som må Christen Andersson och Jöns Eliasson för den omyndigas räkning af Capitalet uppbära 6 Rdr Bco hvilken Summa Härads Rätten anser tillräcklig, hälst den omyndige redan uppnådt den ålder, att hon sjelf bör kunna till någon del bidraga till förskaffande af för henne mäst oumbärlige klädespersedlar, åliggandes det dock Sökanderne att med Förmyndarne Communicera så väl ansökningen, som detta Härads Rättens beslut; hvilka, i den händelse de deremot, hafva något att invända, äga, att sådant i laga ordning anföra. Litt E Emedan afledne Inghyses wise Constappelen Hans Schiångbergs och dess afledna hustrus Bengta Eliasdotters i Kiöppinge hus Efterlämnade omyndiga Dotter Bottela endast är 13 år gammall och Således ännu helt föga kan förtiena mera än Endast födan, och har förslititt de få gångkläder hon haft, och är således nu mera afblottad på nödiga gångkläder at hon icke kan Bärga sig för kiöld. I anledning däraf nödsakas wi Såsom des närmaste fränder Christen Andersson i Ybbarps hus gift med den omyndigas far syster, och inghyses Jöns Eliassson i Kiöppinge hus den omyndiges Mor Broder, ödmiukast anhålla at wällofl. TingsRätten Täcktes Bewillja och Tillåta oss deta år ofördröieligen upbära Nio Rdr Åtta sk. Banco af Capitallet Samt den hittils ålöpna Räntan af hela Capitallet, af den omyndigas Lagligen till förordnande förmyndare Jöns Pehrsson i Södrahult och Påhl Henricsson i Häljalt Som under förwaltning innehafwa arfwegodset för hinne, Hella Capitallet Bestod Blodt i 31 Rdr, 18 sk, 8
rst Banco då dät utkom, och har nu Endast utestådt i Infärligen 2 ° år, således är den ålöpna Räntan där af så obetydelig at den icke kan lösa En Enda Betydelig Persedell till hinne, och änteligen är äfwen i förledigt år Redan upburit En Rdr 16 sk. Banco där af till hiälp till kläder till hinne, och Ehuru wäll dät förmodeligen ålåg nemde förmyndare at i alla behofver och afseender Påse hinnes Bästa, Så förmoda de sig icke töra utlämna något mer af Räntan och än mindre af Capitallet utom Domstolens Bifall och Tillstånd, Ehuru wäll de Siälfwe förmodeligen Borde tillse den omyndige och afhiälpa des aldra nödigaste Behofwer antingen utom eller med wårt samråd Så länge hon Så underårig at hon icke kan förtiena sig nödiga gångkläder, I ödmiuckhet afwackta wi wällofliga TingsRättens Rätwisa utlåtande här öfwer. Kiöppinge hus den 28de September 1822. Christen CA Andersson i Ybbarphus Jöns JES Eliasson i Kiöppinge hus Här hade jag således av en ren tillfällighet funnit den ledtråd jag letat efter i många år. Hans Schaumberg (född ca 1780) och Johanna Christina var således syskon och döttrar till en Johan. De var sannolikt födda i Kristianstad eller Villands härad. Nu var det ”bara” att leta upp Hans föräldrar så hade jag sannolikt Johanna Christinas också. Jag visste nu också att morfadern hette Sven. Nu gällde det att koncentrera sig på Hans. Han borde ha fötts eller bott i Kristianstad. Ur rullorna för Wendes artilleriregemente (via Skånes Knektregister, www.m.sgf) fick jag reda på att han 1799-05-29 skrevs på Nr 35 i Lifkompaniet och transporterades redan i oktober till Nr 6 i Tygmästarkompaniet. År 1805 var han kommenderad i Stralsund och 1807-11-25 utnämndes han till Lärfyrvärkare på Nr 34 med lön. Det fanns dock inga närmare uppgifter om födelseår eller föräldrar. Eftersom jag var osäker på vilken församling de var födda i och det dessutom fanns flera församlingar i Kristianstad började jag med att se vad som fanns i Demografiska Databasen Södra Sverige (DDSS). Denna databas som kan nås via Internet www.ddss.se, är ett mycket bra och säkert hjälpmedel för de kyrkoböcker som är registrerade. Tyvärr är stora delar av Skåne ännu inte påbörjade.


Lämna en kommentar

En tanke om “Lösningen på ett 30-årigt släktforskarproblem Johanna Christina Johansdotter i Ybbarp, Perstorp

  • Lasse A

    Mycket intressant med vägarna för att hitta denna ana. Det påbörjades då vi inte hade kyrkoböckerna på data. Själv är jag novis på släktforskning. Gick några mycket lärorika kurser för Barbro Andréll för några år sedan och blev medlem i föreningen 2017. Forskar på min egen, svärsonens och hustruns släkt. Hamnade på Johanna Johansdotter född Wilands härad 1788 enligt husförhörslängderna i Perstorp. Lade några timmar jobb på att leta innan jag Googlade och hittade denna intressanta och välskrivna artikel. Tack nu har jag hittat fruns mormors morfars mor. Vet inte vem skribenten är men det är ju en av hennes avlägsna släktingar.
    Lasse A Perstorp