En reseberättelse från 1913


En reseberättelse från 1913

Den 16-19 juli 1913 åkte 12 jordbrukare från mellersta Halland på en studieresa till Skåne. Här följer ett utdrag ur reseberättelsen som
skrevs av Jöns Nilsson från Getinge.


“Den 16 juli (onsdag). Resan böljar med samling vid de olika stationerna Falkenberg-Halmstad, med  avgång från Halmstad kl. 7.45.
Ett sprudlande humör är det utmärkande bland samtliga deltagare.
Resan är härlig en sådan här sommarmorgon  och landskapet betraktas med intresse, i synnerhet Båstad (den första skånska ort vi komma till) väcker beundran för sin skönhet.
Genom en del karga trakter, mestadels att likna vid Småland, går färden söderut.
Tågombyte i Ängelholm. Första målet gäller Svalöv, där vi avstiga kl. 10.14, och mötas av agronom Wallin under vars ledning vi skola bese Sveriges utsädesföreningslokaler och förevisningsfält. Att genomgå allt detta var omöjligt på den begränsade tid, som vi hade till vårt förfogande, och därför besågos endast de viktigaste av fälten.

Tiden hastade och vi skildes därför på det hjärtligaste från vår ledare agronom Wallin, samt anträdde vägen till Per Bondessons Lantbruks-aktiebolag kl. 12.30.
Vi mottogs av herr Bondesson och fördes sedan omkring i de storartade stallarna. Nötkreaturen voro för tillfället ute på grönfoderbete.
Under vandringen finge vi uppgifter om gårdens skötsel, skördeuppgifter m.m.
Svinstallet var det intressantaste av alltihop. Här är svinavelscentrat för den stora vita engelska (Yorkshire) rasen och det är för fina svinhjordar som P. Bondessons
Lantbruksaktiebolag är mest bekant.
Skötseln är den mest rationella och försäljas årligen bortåt 300 st avelssvin och cirka 3 000 gödsvin. Det är oerhörda mängder fläsk här produceras, ungefär för 182 000 kronor år 1912.
Men inte nog med att här produceras säd, mjölk, kött och fläsk, utan här produceras även en stor mängd mejeriprodukter.
Gården äger nämligen ett av våra största mejerier med de mest moderna maskiner på detta område, vars dagliga mjölkmängd stundom varit uppe ända till 30 000 kgr mjölk.
Man kan tänka sig hur stor omsättningen på gården är, då den dagligen producerade mängden matvaror i runda tal utgör: 700 kgr smör, 1 400 kgr naturost, 1 200 kgr margarinost och 1 000 kgr fläsk eller tillräckligt att förse en stad på 25 000 invånare med dessa produkter.

Jöns Nilsson

Med huvuden överfulla  av allt det nya vi sett, togo vi avsked för att påstiga den aldrig väntande ånghästen, vilken denna dag skulle föra oss ett gott stycke söderut till den trakt där Nils
Holgerssons underbara resa börjades, eller Wemmenhögs härad.
Vi avreste från Svalöv kl. 13.55 och efter ett uppehåll i Teckomatorp, där vi spisade middag, fortsatte vi resan neråt med tågombyte i Kävlinge.
En kort påhälsning gjordes i den gamla universitetsstaden Lund, där vi besåg domkyrkan.
Ett stycke längre ned resa vi igenom Bökeberg, eller som jag vill kalla det, skåningarnas nationalpark.
Här på denna natursköna plats samlas stora folkmassor för att förlusta sig ute i det fria, och där hålles de skånska hembygdsfesterna.

I Svedala är det tågombyte igen, och denna gång styra vi kosan mot Ystad.
Vi ankomma till Näsbyholms station, varifrån vi föres på skjutsar till Näsbygård, lydande under Näsbyholms gods.
Godset äges av friherre Blixon Fineeke, som blott uppehåller sig här en kort tid på året. Mesta tiden tillbringar han i Danmark där han äger ännu större egendomar.
Vid stationen stötte vi tillsammans med en annan grupp studieresande från Malmöhus län.
Framme vid gården mötte oss förvaltare Ankarcrona i egen person, varefter vi fingo åka omkring på egendomen för att bese densamma.” Den första dagen avslutades med kvällsmat och nattlogi på Skurups hotell.
Sedan följer tre dagar med besök på olika gårdar bla: Lars Olsson i Åkarp, Jöns Olsson i Kabbarp, som var en 77-årig småbrukare.
Vidare till Alnarps kungsgård där de blev guidade av agronom Andersson.
De åkte till Skånska frökontorets förädlingsfält “Sorgenfri” invid Malmö. Där möttes de av direktör Carl Persson som demonstrerade odlingarna och förädlingarna.
I villan Sorgenfri blev de bjudna på kaffe och cognac.

 

En eftermiddag tillbringades på Weibullsholm utanför Landskrona, där de blev djupt imponerade av den stora arealen av rotfruktsfrö.
Färden gick därefter vidare till Säbyholm, Billesholms gruva och Ängelholm.
Gården som besöktes i Ängelholm var ett småbruk som hette Johanneslund.

Reseberättelsen avslutas så här: “Snart passeras gränsen mellan Skåne och Halland och vad som där visade sig för våra ögon var inte som det skulle varit i vårt s.k. karga Halland, utan visade sig Halland vara ett andra Skåne, ty arbetet var lika långt framskridet. Här var grödor som voro fullt jämförliga med Skånes. Då slog hembygdskänslan stolt i bröstet över att vi ägde ett så bördigt och vackert landskap, för vilket vi inte behöva blygas, ej ens för Skåne.
Omsider kommo vi till hembygden med en mera fast tro på utvecklingen och kulturmedlen, med ett mångfaldigt större hopp på framtiden, trötta men glada över vad vi sett och den kunskap
vi samlat under denna korta men mångfaldiga Skånestudieresa.”

Jöns Nilsson föddes den 13 januari 1886 i Getinge och dog den 22 februari 1962  

Författat av: Lena Ringbrant Ekelund

Denna artikel publicerades i Åsbo Släkt- och Folklivsforskares medlemstidning nr. 2004-01

Spara

Lämna en kommentar